Сюжетная модель медитации и думки как форма авторского сознания

Татьяна Анатольевна Винник 1
+ Просмотреть подробную информацию об авторах

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В статье рассматривается структура лирического сюжета в жанрах медитации и думки на примерах поэтических произведений Б.-И. Антоныча, Н. Винграновского, В. Герасимюка, М. Рыльского, В. Свидзинского, В. Стуса, Л. Талалая. Предложена сюжетная модель, состоящая из трех основных компонентов: микроуровня, макроуровня и метауровня.
 1. Копылова Н.И. О многозначности термина «сюжет» в современных работах о лирике (к историографии вопроса) // Сюжет и композиция литературных и фольклорных произведений. Воронеж, 1982. С. 108–116.
 2. Левитан Л.С., Цилевич Л.М. Сюжет в художественной системе литературного произведения. Рига: Зинатне, 1990.
 3. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В.М.Кожевникова, П.А.Николаева. М.: Советская энциклопедия, 1987.
 4. Сильман Т.И. Заметки о лирике. Л.: Сов. писатель. Ленингр. отд-ние, 1977.
 5. Синельникова Л.Н. Лирический сюжет в языковых характеристиках. Луганск: Редакционно-издательский отдел облуправления по печати, 1993.
 6. Антонич Б-І. Зелена Євангелія: поезія, драматургія, проза, статті / Упоряд., передм., прим. Д.В. Павличка. К.: Веселка, 2009.  
 7. Вінграновський М.С. Вибрані твори. / Передм. І. Дзюби. К.: Дніпро, 1986.
 8. Герасим'юк В. Була така земля: поезії, поеми. К.: Факт, 2003.
 9. Герасим'юк В. [Електронний ресурс] // Герасим'юк В. Космацький узір. К.: Радянський письменник, 1989. Режим доступу: http://poetyka.uazone.net/herasymyuk/zavit09.html.
 10. Лебединцева Н.М. Міф як пам'ять про вічне повернення у поетичній концепції. Василя Герасим'юка // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 141. Вип. 128. Філологія. Літературознавство. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П. Могили, 2009. С. 57–60.
 11. Літературознавчий словник-довідник / За редакцією Р.Т. Гром'яка, Ю.І. Коваліва, В.І. Теремка. К.: ВЦ «Академія», 2007.
 12. Моренець В. П. Істина в дорозі // Талалай Л. Вибране. К.: Дніпро, 1991. С. 3–20.
 13. Негодяєва С.А. Лірика Леоніда Талалая. Інтертекстуальні параметри. Дисертація кандид. філологічних наук. Харків: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.avtoreferat.net/content/view/11377/66/.
 14. Перетятько М.О. Часовий зсув як індикатор вираження авторської свідомості (на матеріалі лірики В. Стуса, Л. Талалая та М. Вінграновського) // Вісник Донецького університету. Гуманітарні науки. 2008. № 2. С. 59.
 15. Рильський М. Поет // Рильський М. Сонети. К.: Молодь, 1974 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.poetryclub.com.ua/metrs_poem.php?poem=1728.
 16. Рильський М. Вибрані твори: лірика і поеми. К.: Дніпро, 1974.
 17. Свідзинський В. Вибрані твори / Упоряд. Елеонора Соловей. К.: Смолоскип, 2011. (Серія «Розстріляне відродження»).
 18. Стус В. Час творчості / Dichtense Zeit / Післямова Стуса В. К.: Дніпро, 2005. (Сер. «Бібліотека Шевченківського комітету»).
 19. Талалай Л.М. Безпритульна течія: вибр. поезії. K.: Чернівці: Букрек, 2011. (Третє тисячоліття: українська поезія).
 20. Талалай Л. Коли заговорить душа // Слово просвіти. 2001. T. 4. № 7(85). С. 12–13.
 21. Фоміна Л.Г. Флористична символіка в художньому світі Вінграновського: фольклорна традиція та авторське «Я» // Філологічні трактати. 2011. Т. 3. № 1: С. 34–40.
 22. Broman W.E. "Lyric Apocalypse: Reconstruction in Ancient and Modern Poetry." Philosophy and Literature 10.1 (1986): 99–101.
 23. Hanneborg K. "Should Poetry Be Considered a Kind of Discourse?." Inquiry 3.1-4 (1960):128–135.
 24. Kell R. "Content and Form in Poetry." British Journal of Aesthetics 5.4 (1965): 382–385.
 25. Simecek K. "On the Seeming Incompatibility between Poetry and Philosophy." Estetika: 50.1 (2013): 27–40.


Ключевые слова
медитация; думка; лирический сюжет; лирический герой; организация лирического текста

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Как цитировать
Винник, Т. А. Сюжетная модель медитации и думки как форма авторского сознания / Т.А. Винник // Пространство и Время. — 2014. — № 4(14). — С. 98—104. Стационарный сетевой адрес: 2226-7271provr_st4-14.2013.43
Раздел
КАТЕГОРИЯ СМЫСЛА